V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O NAŠE SLUŽBY SI PŘEČTĚTE TENTO TEXT A VYPLŇTE OBJEDNÁVKU. SPOLEČNĚ S PODKLADY JI ZAŠLETE NA NAŠÍ ADRESU.

POKUD SI VYBERETE DŮM Z NAŠEHO PORTFOLIA, JE MOŽNÉ JEJ UPRAVIT PRO VÁŠ POZEMEK.

Temírn a způsob dodání:
PROJEKT individuálně vyprojektovaného domu BUDE VYHOTOVEN DO 1 MĚSÍCE OD ZAHÁJENÍ PRACÍ.
Dokumentace (pro stavební povolení/ohlášení stavby) bude zpracována v rozsahu:
 1. Průvodní zpráva - základní údaje stavby.
 2. Souhrnná technická zpráva - popis technického, konstrukčního a materiálového řešení domu.
 3. Zásady organizace výstavby - řešení staveniště
Výkresová část:
 1. koordinační situace se zakreslením objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace
 2. architektonické a stavebně technické řešení - půdorysy všech podlaží, výkresy střechy, řezy a pohledy v měřítku 1:50
 3. odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení
 4. vizualizace
 5. požárně bezpečnostní řešení


Dokumentace bude předána v pěti výtiscích a doručena poštou dobírkou na adresu uvedenou v objednávce nebo bude k dispozici k osobnímu vyzvednutí v naší kanceláři v Brně.
Za převzetí projektu se považuje i případ, kdy objendatel projekt zaslaný na dobírku nepřevezme. V případě potřeby je možno objednat si více paré. Za kompletní paré projektu navíc účtujeme příplatek 2000,- Kč.
Projekt je určen jako podklad pro získání stavebního povolení, pro ohlášení stavby nebo pro povolení stavby autorizovaným inspektorem. Projekt je standardním rozsahem ke stavebnímu řízení.

Cena za dokumentaci zahrnuje pouze položky popsané výše.

Součástí Projektu osazení domu na pozemek není technické řešení objektů pro likvidaci splaškových, dešťových a drenážních vod, tj. žumpa, ČOV, vsakovací studny apod. projekty těchto objektů lze řešit individuální nabídkou. Projekt osazení domu na pozemek standardně neobsahuje plán bezpečnosti a ochany zdraví při práci (BOZP). Bude-li tento plán příslužným stavebním úřadem vyžadován, můžete si jej přiobjendat za 5000,- Kč.

V průběhu realizace projektu je komunikace mezi klientem a architektem možná prostřednictvím emailu, telefonicky a nebo osobně v kanceláři v Brně.

K vyplněné závazné objednávce přiložte veškeré podklady pro zpracování projektu a zašlete na naši adresu. Viz KONTAKTY

Kompletní podklady je nutné poslat před zahájením zakázky.
Projekční práce mohou být započaty po dodání kompletních podkladů.

ZAPOČETÍ TERMÍNU ZAKÁZKY VZNIKÁ DNEM DORUČENÍ KOMPLETNÍCH POŽADOVANÝCH PODKLADŮ A PŘIPSÁNÍM 50 % ČÁSTKY Z HONOŘÁŘE NA NÁŠ ÚČET A PO DODÁNÍ KOMPLETNÍCH POŽADOVANÝCH PODKLADŮ

Podklady pro zpracování projektu:
 • snímek katastrální mapy, mapový podklad od geodeta - polohopis, výškopis, inženýrské sítě, připojovací místa inženýrských sítí (kanalizační revizní šachta, vodoměrná šachta, HUP, elektroměrový rozvaděč), hranice pozemků, sousední stavby, komunikace (vč. sjezdu na pozemek), zeleň
 • hydro-geologický průzkum
 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • územní plán dané lokality
 • vedení všech inženýrských sítí:
  • vodovod
  • kanalizace
  • elektro
  • 02
  • plyn
  • elektronické kabely
  • vojenská zpráva
  • závlahy atd.
Přesný seznam dotčených správců sítí a případný seznam dalších nutných podkladů pro zpracování projektu osazení domu na pozemku Vám upřesní příslužný stavební úřad v místě výstavby Vašeho rodinného domu.

Další služby: Pokud budtet mít zájem o vypracování dalších projektových fází / projekt pro vyhotovení stavby / projekt pro výběr dodavatele stavby / skuteční stav stavby / autorský dozor / kontaktujte nás a my Vám vyhotovíme nabídku prací do 5 pracovních dnů.

Dále Vám vyhotovíme "Průkaz energetické náročnosti budov" za cenu 7000,- Kč.

V souvislosti s výstavbou Vašeho rodinného domu Vám nabízíme další služby:
 • geodetické zaměření pozemku (výškopis, polohopis)
 • geodetické vytýčení domu při zahájení výstavby
 • geodetické zaměření domu po dokončení
 • inženýrsko geologický průzkum
 • zjištění radonového indexu pozemku
 • měření koncentrace radonu v objektu po dokončení

Dále pro Vás zpracujeme kompletní projekt interiéru.

DOMNÍVÁME SE, ŽE AUTOR NÁVRHU STAVBY MÁ NEJLEPŠÍ PŘEDSTAVU O VAŠEM DOMĚ A JE NEJVHODNĚJŠÍ OSOBOU PRO NÁVRH VAŠEHO INTERIÉRU. V PŘÍPADĚ ZÁJMU, VÁM INTERIÉR VYROBÍME NA ZAKÁZKU, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH MONTÁŽÍ.

Ceny projektů, ralizací a služeb:
rodinný dům velikosti XS
celková užitková plocha do 30m2

20 000 Kč
rodinný dům velikosti S
celková užitková plocha 30-100m2

70 000 Kč
rodinný dům velikosti M
celková užitková plocha 100-150m2

95 000 Kč
rodinný dům velikosti L
celková užitková plocha 150-200m2

120 000 Kč
rodinný dům velikosti XL
celková užitková plocha 200-250m2

145 000 Kč
rodinný dům velikosti XXL
celková užitková plocha nad 250m2

od 160 000 Kč

Ceny projektů a služeb jsou uvedeny v Kč. K ceně projektu je účtováno poštovné a balné. Cena za nově projektovaný dům nebo za dům našeho portfolia a upravený na Váš pozemek je stejná. V rámci Vaší objednávky projektu zhotovíme zrcadlový obraz domu z našeho protfolia zdarma.

Společnost Blaue Tulp s.r.o. si vyhrazuje právo změn v cenách nabízených produktů.

AUTORSKÁ PRÁVA
Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.(autorský zákon). Její použití se řídí následujícími pravidly:
 1. Veškerá předaná projektová dokumentace bude autorizována - tj. opatřena autorizačním razítkem se státním znakem a podpisem dle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků.
 2. Vlastníkem autorských práv k předané projektové dokumentaci je Společnost Blauwe Tulp s.r.o. Předáním projektové dokumentace uděluje Společnost Blauwe Tulp s.r.o. objednateli souhlas s užitím autorského díla - projektové dokumentace - výhradně osobě objednatele pro účel zajištění příslušných povolení a pro výstavbu jednoho domu na místě uvedeném v objednávce.
 3. Kopírování, zveřejňování a jiné šíření jakékoliv části předané projektové dokumentace, zejména použití pro projektování či výstavbu jiných staveb nebo použití na jiném místě nebo použití jinou osobou je zakázáno. Podle potřeby si může objednatel u Společnost Blauwe Tulp s.r.o. objednat pro vlastní potřebu další výtisky projektové dokumentace či provedení změny projektu. Bez předchozího písemného souhlasu Společnost Blauwe Tulp s.r.o. nelze provádět změny projektu či stavby podle tohoto projektu prováděné. Splečnost Blauwe Tulp s.r.o. je oprávněn svoje autorské dílo poskytnout i jiným osobám a projekt i realizovanou stavbu zveřejnit a publikovat.
 4. Veškerá práva vlastníka autorských práv jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Porušení autorských práv je trestné a bude stíháno dle trestního zákona. Společnost Blauwe Tulp s.r.o. je registrovaná ochranná značka. Společnost Blauwe Tulp s.r.o.má zajištěnu právní ochranu svých autorských práv